Disclaimer

De geboden informatie op de website en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolkomenheden bevat of door verloop van tijd zal verouderen. B2Works B.V. kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. B2Works B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

© 2018 B2Works B.V.
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij B2Works B.V. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van B2Works B.V.

English Version
The information provided on the website and in (electronic) news reports is only intended for orientation, is of a general nature and does not contain advice. You can not derive any rights from the information as it is displayed. Although the greatest possible care is taken in the preparation and maintenance of this website and the content, there is always the possibility that certain information may contain imperfections or become obsolete over time. B2Works B.V. can not guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. B2Works B.V. is not liable for damage of any kind.

© 2018 B2Works B.V.
All intellectual property rights on this website, the information, images and other expressions shown on this website belong exclusively to B2Works B.V. No part of this website may be made public or reproduced, except with the prior written permission of B2Works B.V.