Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, onze medewerkers en onze opdrachtgevers. In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

B2Works verwerkt persoonsgegevens over u doordat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:
– (zakelijke) NAW-gegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– functie;
– geboortedatum en -plaats;
– geslacht;
– adresgegevens;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen op onze website, zich in te schrijven via onze website, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door B2Works enkel verwerkt voor, de volgende doeleinden:
– de uitvoering van de overeenkomst met u;
– het informeren van u over onze dienstverlening;
– Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op B2Works rusten;
– Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
– het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de pre-contractuele fase;
– het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op B2Works rust;
– U heeft toestemming gegeven;
– het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van B2Works of een derde.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Website

B2Works gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. B2Works maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging

B2Works neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@b2works.nl. B2Works heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
– zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
– de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Derden

B2Works deelt geen persoonlijke gegevens van u die aan B2Works zijn verstrekt, behalve (1) met uw toestemming (2) zoals beschreven in deze privacy verklaring of (3) aan daartoe bevoegde instanties.

B2Works schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten. B2Works autoriseert deze partijen uitsluitend om persoonsgegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B2Works blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@b2works.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. B2Works zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Contact

Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy statement van B2Works, neem dan contact met de contactpersoon Bescherming persoonsgegevens. Dit kan per e-mail via privacy@B2Works.nl of per post naar Weurtseweg 478, 6541 BE Nijmegen, t.a.v. B2Works B.V. Je kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 024 64 12 809.
B2Works zal uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen één maand op reageren.

Wijzigingen

B2Works behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.