Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers;
2.Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde;
3.Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming zoals bedoeld in artikel 7:400 BW op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief;
4.Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is bij de opdracht en die in het kader van zijn beroep of bedrijf, met uitzendonderneming een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie Uitzendonderneming een aanbieding doet. Onder het begrip Opdrachtgever worden tevens begrepen de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen die door/via de Opdrachtgever in contact komen met (aspirant) Uitzendkrachten die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld door de Uitzendonderneming. Onder het begrip ‘gelieerde ondernemingen’ in de vorige volzin wordt verstaan:
a. rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 2:24b BW;
b. rechtspersonen die dochtermaatschappij van de Opdrachtgever zijn als bedoeld in artikel 2:24a BW, alsmede vice versa;
5.Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW);
6.CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds;
7.Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;
8.Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft/hebben op de Opdrachtgeversbeloning van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de CAO en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever. 

9.Terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling van één of meerdere Uitzendkrachten om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde, zulks onder instandhouding van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW tussen de Uitzendkracht en Uitzendonderneming;
10.Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst tussen uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de CAO inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
11.Waadi: Wet allocatie Uitzendkrachten door intermediairs en aanverwante wet- en regelgeving.
12.Wml: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en aanverwante wet- en regelgeving.
13.BW: Burgerlijk Wetboek.
14.Wav: Wet arbeid vreemdelingen en aanverwante wet- en regelgeving.
15.WID: Wet op de identificatieplicht en aanverwante wet- en regelgeving.
16.Atw: Arbeidstijdenwet en aanverwante wet- en regelgeving.
17.Arbowet: Arbeidsomstandighedenwet en aanverwante wet- en regelgeving.
18.AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving.
19.WOR: Wet op de ondernemingsraden.
20.2G: betekent dat een Uitzendkracht die niet gevaccineerd is met een vaccin tegen COVID-19 geen QR-code meer kan krijgen na een negatieve COVID-19 test. Er kan alleen nog een QR-code worden verkregen als de Uitzendkracht volledig is gevaccineerd met een vaccin tegen COVID-19 of (volledig) genezen is van een COVID-19 besmetting.
21.3G: betekent dat een Uitzendkracht een QR-code kan krijgen als hij volledig gevaccineerd is met een vaccin tegen COVID-19, genezen is van een COVID-19 besmetting, of negatief is getest op COVID-19 in de 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden.
22.COVID-19 of corona: (SARS-COV-2).
23.Waar in deze algemene voorwaarden begrippen worden gehanteerd die betrekking hebben op personen die in de mannelijke vorm zijn gesteld gelden ze ook voor vrouwen of non-binaire personen en dienen in deze begrippen de daarmee corresponderende aanspreekvormen te worden gelezen.

Artikel 2 Werkingssfeer

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves;
2.De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de onderneming gesloten overeenkomst in te stemmen.
3.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen;
4.Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.
5.Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging


Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd;
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
óf voor een vaste periode;
óf voor een bepaalbare periode;
• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

1. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door uitzendonderneming bevestigd dan geldt voor de opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, tenzij de opdracht 52 weken of langer heeft voortgeduurd, waarbij elkaar – zonder onderbreking van meer dan 6 maanden – opvolgende opdrachten geacht worden 1 opdracht te zijn. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen.;
2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn;
3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien de uitzendonderneming wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.
Indien uitzendonderneming op één van bovengenoemde gronden een beroep doet, ligt daarin tevens besloten het verzoek van opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Als gevolg van deze opzegging/ontbinding worden alle vorderingen van uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met de opzegging c.q. ontbinding. 

4. De opdrachtgever zal uitzendonderneming tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. Gaat het om een opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker dan dient de opdrachtgever deze informatie te verstrekken:
• uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft;
• uiterlijk 3 werkdagen nadat uitzendonderneming de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft.
Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde uitzendkracht wil behouden. Uitzendonderneming zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat;

Einde terbeschikkingstelling

1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden;
2. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen;
3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

1. Ingeval van terbeschikkingstelling werft en selecteert uitzendonderneming de uitzendkracht om die vervolgens aan een of meerdere opdrachtgevers, waaronder Opdrachtgever, ter beschikking te stellen, om vervolgens onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever aan wie de medewerker ter beschikking is gesteld werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever en uitzendonderneming spreken af dat uitzendonderneming de volgende zelfstandige rechten heeft, zonder bemoeienis van de Opdrachtgever:
a. Voorafgaand aan de indiensttreding de uitzendkracht te screenen en te toetsen of de uitzendkracht voldoet aan de gestelde eisen;
b. De uitzendkracht (eventueel in samenspraak met de leidinggevende van de uitzendkracht bij Opdrachtgever) te beoordelen op diens functioneren;
c. De uitzendkracht een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing te geven dan wel andere disciplinaire maatregelen op te leggen;
d. Haar personeelsbeleid zelfstandig uit te voeren, waarbij tevens geldt dat ziekmeldingen van de uitzendkracht en verlofaanvragen bij uitzendonderneming dienen te worden ingediend door de uitzendkracht en uitzendonderneming daarvoor in overleg met Opdrachtgever toestemming dient te verlenen;
e. De begeleiding van de uitzendkracht tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzorgen alsmede re-integratie;
f. De uitzendkracht op te leiden en bij te scholen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Echter ook in het kader van de scholingsverplichting als formeel werkgever, en om de kans te vergroten de uitzendkracht eventueel door te plaatsen bij andere opdrachtgevers;
2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren;
3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
4. Het staat uitzendonderneming vrij om de uitzendkracht zonder toestemming van de opdrachtgever aan een of meerdere opdrachtgevers ter beschikking te stellen om onder toezicht en leiding van die andere opdrachtgever(s) werkzaamheden te verrichten.

Artikel 5a Overmacht Uitzendonderneming

5a.1 In geval van overmacht van de Uitzendonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de uitzendonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
5a.2 Zodra zich bij de uitzendonderneming een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
8a.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:
a. het bedrijf van de Uitzendonderneming al dan niet bij overheidswege, om welke reden dan ook, waaronder doch niet uitsluitend als gevolg van werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, overtreding van een arbeidswet, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel of quarantainemaatregelen, (tijdelijk) moet worden gesloten dan wel geen arbeid mag worden verricht op de werklocatie van de Opdrachtgever, dan wel
b. de situatie dat de uitzendkracht niet meewerkt aan 2G of 3G, terwijl dit wel verplicht is gesteld op de werkvloer op grond van wet- en regelgeving dan wel verplicht is gesteld bij de opdrachtgever als gevolg van de bevoegdheid die de opdrachtgever daartoe heeft gekregen op grond van wet- en regelgeving; dan wel
c. op grond van maatschappelijke druk of overheidsadvies de Uitzendonderneming het besluit neemt om de werk-/arbeidslocatie te sluiten en/of werknemers niet toestaat om de werkzaamheden op de fysieke werk-/arbeidslocatie te laten verrichten
5a.4 Zolang de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de Uitzendonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.
5a.5 Als de overmacht toestand aan de zijde van de Uitzendonderneming zoals genoemd in lid 3 van dit artikel drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is de Uitzendonderneming gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de Uitzendonderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan de Uitzendonderneming te betalen.
5a.6 De Uitzendonderneming is tijdens de overmacht toestand zoals genoemd in lid 3 van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.
5a.7 Indien zich overmacht voordoet aan de zijde van de Uitzendonderneming, is de opdrachtgever gedurende de overmacht periode gehouden het opdrachtgeverstarief te betalen aan Uitzendonderneming, zolang de Uitzendonderneming een loondoorbetalingsverplichting heeft tegenover de uitzendkracht.

Artikel 5b Overmacht Opdrachtgever

5b.1 Van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever (hierna te noemen in dit artikel ‘Overmacht’) als wordt bedoeld in dit artikel is sprake indien;
a. het bedrijf van de opdrachtgever al dan niet bij overheidswege, om welke reden dan ook, waaronder doch niet uitsluitend als gevolg van werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, overtreding van een arbeidswet, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel of quarantainemaatregelen, (tijdelijk) moet worden gesloten dan wel geen arbeid mag worden verricht op de werklocatie van de opdrachtgever, dan wel
b. de situatie dat de uitzendkracht niet meewerkt aan 2G of 3G, terwijl dit wel verplicht is gesteld op de werkvloer op grond van wet- en regelgeving dan wel verplicht is gesteld bij de opdrachtgever als gevolg van de bevoegdheid die de opdrachtgever daartoe heeft gekregen op grond van wet- en regelgeving; dan wel
c. op grond van maatschappelijke druk of overheidsadvies opdrachtgever het besluit neemt om de werk-/arbeidslocatie te sluiten en/of (ingeleende) werknemers niet toestaat om de werkzaamheden op de fysieke werk-/arbeidslocatie te laten verrichten.
5b.2 Zodra zich bij de opdrachtgever Overmacht voordoet, deelt zij dit onverwijld mee aan de Uitzendonderneming
5b.3 Bij Overmacht is de opdrachtgever gerechtigd de tewerkstelling c.q. terbeschikkingstelling van de uitzendkracht tijdelijk, doch voor maximaal 3 maanden, geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5b.4 Indien Overmacht zich voordoet en/of door opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de opschortingsbevoegdheid om de uitzendkracht niet te laten werken, ontslaat dat de opdrachtgever er niet van het opdrachtgeverstarief aan de Uitzendonderneming te (blijven) betalen, zolang de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht voortduurt en de Uitzendonderneming de uitzendkracht loon moet doorbetalen. Het is opdrachtgever in dat geval dus expliciet niet toegestaan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, haar betalingsverplichting ten opzichte van de Uitzendonderneming op te schorten, tenzij,
a. de overeenkomst met de uitzendkracht onmiddellijk door de Uitzendonderneming kan worden opgezegd / beëindigd, dan wel
b. de loonuitsluiting in de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht is opgenomen en dit kan worden ingeroepen, dan wel
c. de Uitzendonderneming op enige andere grond loondoorbetaling van de uitzendkracht kan staken.
5b.5 Opdrachtgever kan in een geval van Overmacht de inleenovereenkomst dan wel opdrachtovereenkomst of opdrachtbevestiging dan wel tewerkstelling c.q. terbeschikkingstelling tussentijds ontbinden dan wel beëindigen indien en voor zover en pas tegen de datum waarop de Uitzendonderneming de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht rechtsgeldig kan opzeggen dan wel ontbinden.
5b.6 Indien sprake is van een verandering van omstandigheden (zoals maar niet uitsluitend als gevolg van de coronapandemie en als gevolg daarvan door de overheid genomen maatregelen) aan de zijde van de opdrachtgever of de Uitzendonderneming waardoor de inleenovereenkomst dan wel opdrachtovereenkomst of opdrachtbevestiging dan wel tewerkstelling c.q. terbeschikkingstelling tussentijds niet kan worden nagekomen, is dat voor de opdrachtgever geen grond om het opdrachtgeverstarief niet te betalen. De opdrachtgever blijft ook dan verplicht het opdrachtgeverstarief aan de Uitzendonderneming te betalen, zolang de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht voortduurt en de Uitzendonderneming een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens de uitzendkracht.
Artikel 5c Testen
5c.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan bij virusbesmettingen zoals onder meer maar niet uitsluitend COVID-19:
1. zelf (corona)testen af te nemen bij de uitzendkracht, tenzij hiervoor een wettelijke grondslag is;
2. de lichaamstemperatuur van de uitzendkracht voor/ bij toegang tot de arbeidsplaats te meten, tenzij het meten van de lichaamstemperatuur plaatsvindt:
i) in een dichte ruimte;
ii) uit het zicht van anderen;
iii) na expliciete toestemming van de uitzendkracht;
iv) zonder de verplichting voor de uitzendkracht om de uitslag te delen;
v) zonder de uitzendkracht aan te raken, maar evenmin het geautomatiseerd uit te voeren (bijvoorbeeld door een warmtecamera);
vi) zonder de gemeten temperatuur te verwerken.

5c2. Bij een gemeten temperatuur van boven de 38 graden Celsius meldt de opdrachtgever dit onverwijld aan de uitzendkracht en aan de Uitzendonderneming. Bij een gemeten temperatuur onder de 38 graden Celsius wordt de uitzendkracht onverkort toegelaten tot de arbeidsplaats bij de opdrachtgever, tenzij rechtsgeldig een 2G of 3G (beleid) wordt toegepast bij opdrachtgever en de uitzendkracht geen medewerking daaraan verleent c.q. daaraan niet voldoet.
5c3. Opdrachtgever neemt de regels ingevolge de bescherming van persoonsgegevens en andere verplichtingen voortvloeiende uit wet- en regelgeving volledig en nauwgezet in acht. Ook ter zake de verwerking van gegevens ingeval van toepassing van 2G of 3G-beleid. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de metingen van de lichaamstemperatuur, voor het door haar gevoerde 2G of 3G beleid en/of voor enige andere gevoerde maatregel verband houdende met virusbesmettingen. De Uitzendonderneming aanvaardt in dat kader geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade geleden door de opdrachtgever of derden (waaronder de uitzendkracht), hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook. Opdrachtgever vrijwaart de Uitzendonderneming ook voor enige claim, aanspraak, boete, of schade hiermee verband houdende.
5c4. Indien op grond van toepasselijke wet- en regelgeving een zogenoemde 2G- of 3G-verplichting geldt dan wel kan worden toegepast door de Uitzendonderneming en/of opdrachtgever, zullen de Uitzendonderneming en de opdrachtgever zich inspannen dit op juiste wijze toe te passen en uit te voeren, alsmede zullen zij elkaar en de uitzendkracht hiervan tijdig op de hoogte brengen.
5c5. Indien de uitzendkracht geen medewerking verleent aan het door de Uitzendonderneming en/of opdrachtgever vastgesteld 2G- of 3G-beleid, terwijl de Uitzendonderneming en/of de opdrachtgever krachtens wet- en regelgeving bevoegd dan wel verplicht zijn 2G- of 3G-beleid toe te passen, dan wel indien de uitzendkracht andere instructie en verplichtingen die gelden in het kader van de zorgverplichting dan wel arbeidsomstandigheden niet opvolgt of nakomt, zullen de Uitzendonderneming en opdrachtgever in samenspraak met de uitzendkracht:
– nagaan of thuiswerken of werken op een andere plek een mogelijkheid is. Indien dit naar de mening van de Uitzendonderneming en opdrachtgever mogelijk is, zullen zij met de uitzendkracht in overleg treden en hierover met elkaar nadere afspraken maken. Deze afspraken houden onder meer, maar niet uitsluitend in dat opdrachtgever gehouden is de kosten van de (thuis)werkplek te voldoen aan de Uitzendonderneming en indien er een (thuis)werkvergoeding geldt bij opdrachtgever alsmede de uitzendkracht daarop ook recht heeft, is de Uitzendonderneming gerechtigd de (thuis)werkvergoeding door te belasten aan opdrachtgever, alsmede is de opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief te betalen gedurende de periode dat de uitzendkracht thuiswerkt;
– indien thuiswerken of werken op een andere plek geen mogelijkheid is dan wel de uitzendkracht dit weigert, is opdrachtgever na overleg met de Uitzendonderneming gerechtigd de uitzendkracht de toegang tot het werk dan wel de werkplek te weigeren, met dien verstande dat de opdrachtgever gehouden blijft het opdrachtgeverstarief aan de Uitzendonderneming te betalen, zolang de Uitzendonderneming tegenover de uitzendkracht een loondoorbetalingsverplichting heeft;
– indien thuiswerken of werken op een andere plek geen mogelijkheid is, dan wel de uitzendkracht dit weigert, kunnen de Uitzendonderneming en de opdrachtgever besluiten dat de Uitzendonderneming de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht beëindigt. Deze optie geldt alleen als de bevoegde kantonrechter de uitzendovereenkomst ontbindt, het uitzendbeding ingeval van een uitzendovereenkomst is overeengekomen en rechtsgeldig door de Uitzendonderneming kan worden ingeroepen, het UWV toestemming verleent om de uitzendovereenkomst op te zeggen dan wel de uitzendkracht instemt met een opzegging of beëindiging van de uitzendovereenkomst (met wederzijds goedvinden). De opdrachtgever behoudt tegenover de Uitzendonderneming de verplichting tot betaling van het opdrachtgeverstarief zolang de uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd. De Uitzendonderneming is gerechtigd eventuele vergoedingen hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook, die gemoeid gaan met het beëindigen van de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht, aan opdrachtgever door te belasten.
5c6. Indien de uitzendkracht geen toegang tot de arbeidsplaats krijgt, omdat de uitzendkracht niet voldoet op een op de uitzendkracht rustende verplichting dan wel een instructie van de Uitzendonderneming of opdrachtgever, zoals onder meer maar niet uitsluitend het niet meewerken aan het door de Uitzendonderneming en/of opdrachtgever gevoerde 2G- of 3G- beleid, ontslaat dit de opdrachtgever niet van diens verplichting om het overeengekomen in lenerstarief aan de Uitzendonderneming te (blijven) betalen zolang de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht voortduurt. Dat is alleen anders als de Uitzendonderneming in de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht het uitzendbeding heeft afgesproken en rechtsgeldig kan inroepen dan wel de Uitzendonderneming geen loondoorbetalingsverplichting jegens de uitzendkracht heeft en de Uitzendonderneming rechtsgeldig een beroep daarop kan doen.
5c7. Indien de uitzendkracht voorafgaand aan het verrichten van arbeid een krachtens toepasselijke wet- en regelgeving op de werkvloer en conform beleid van de opdrachtgever een COVID-19 test moet afleggen, en de testtijd en de wachttijd op de uitslag van een test wordt (onverhoopt) aangemerkt als arbeidstijd, als gevolg waarvan de Uitzendonderneming aan de uitzendkracht loon over die tijd moet voldoen, is de Uitzendonderneming gerechtigd het opdrachtgeverstarief gedurende die tijd aan de opdrachtgever door te belasten.
Artikel 5d Thuiswerken
5d.1 Indien uitzendkrachten dienen thuis te werken, op verzoek van de opdrachtgever, de Uitzendonderneming dan wel vanuit overheidswege, treden de opdrachtgever en Uitzendonderneming met elkaar overleg. Vanuit de Arbowet worden er eisen gesteld aan de werkomstandigheden van uitzendkrachten. De uitzendkrachten worden door de opdrachtgever geïnformeerd over de arboregels die gelden voor thuiswerken. De uitzendkrachten zijn verplicht om de arboregels zoveel als mogelijk na te leven en de eventueel door de opdrachtgever en/of Uitzendonderneming ter beschikking gestelde apparatuur conform de richtlijnen te gebruiken.
5d.2 Indien op verzoek van de opdrachtgever dan wel vanuit overheidswege uitzendkrachten dienen thuis te werken, is opdrachtgever verantwoordelijk dat uitzendkrachten op verantwoorde wijze vanuit huis kunnen werken. De opdrachtgever dient onder andere ervoor te zorgen dat de thuiswerkplek van uitzendkrachten aan de volgende eisen voldoen:
a. de thuiswerkplek dient een ruimte te zijn waar ongestoord kan worden gewerkt (niet aan de keukentafel, geen spelende kinderen, wasmachine e.d.);
b. er is voldoende dag- en/of kunstlicht in deze ruimte aanwezig;
c. de uitzendkrachten dienen te werken aan een bureau dat op de juiste hoogte is afgesteld en waarop de laptop/computer op de juiste wijze kan worden gepositioneerd, zodat de uitzendkrachten op ergonomische wijze kunnen werken;
d. de uitzendkrachten dienen te beschikken over een breedband-internetaansluiting en een internetabonnement;
e. de snoeren van de thuiswerkplek dienen te zijn weggewerkt zodat uitzendkrachten hierover niet kunnen struikelen;
f. de opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de uitzendkrachten binnen een beveilig netwerk kunnen werken en draagt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarvoor;
g. de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen als uitzendkrachten gegevens of fysieke documenten mee moeten nemen naar de thuiswerkplek;
h. de opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de uitzendkrachten geïnformeerd worden over de bij de opdrachtgever geldende privacy en (informatie)beveiligingsmaatregelen;
i. de opdrachtgever is voldoende verzekerd ingeval van datalekken, privacy schendingen, cyberaanvallen wanneer uitzendkrachten thuiswerken.
5d.3 De kosten die voorvloeien uit het thuiswerken op verzoek van de opdrachtgever dan wel vanuit overheidswegen komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien werknemers in dienst van de opdrachtgever en werkzaam in dezelfde of soortgelijk functie als de uitzendkracht recht hebben op een thuiswerkvergoeding, is de opdrachtgever verplicht dit onverwijld aan de Uitzendonderneming schriftelijk mededelen onder vermelding van de hoogte van thuiswerkvergoeding. De Uitzendonderneming is gerechtigd de thuiswerkvergoeding die zij aan haar uitzendkrachten dient te voldoen in rekening te brengen bij de opdrachtgever en dit betekent dat het opdrachtgeverstarief met de thuiswerkvergoeding zal worden verhoogd.
5d.4 De Uitzendonderneming draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het handelen dan wel nalaten van de uitzendkrachten ingeval van thuiswerken. Opdrachtgever is ook zelf verantwoordelijk voor het houden van goede toezicht en leiding wanneer uitzendkrachten geacht worden thuis te werken.
Artikel 5e Anti-discriminatie en vacaturemeldingsplicht
5e.1 Opdrachtgever en de Uitzendonderneming dragen hun steentje bij aan een inclusieve en diverse arbeidsklimaat en zetten zich in tegen discriminatie.
5e.2 Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
In het bijzondere wordt verstaan onder discriminatie ook het ingaan op verzoeken tijdens het sollicitatieproces om onderscheid te maken tussen personen op basis van bepaalde criteria die geenszins noodzakelijk en/of relevant zijn voor de goede invulling van de functie. De vacatures van de Uitzendonderneming bevatten derhalve louter functie-eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, gedrag en persoonlijke kwaliteiten. Indien van toepassing worden aanvullende selectieprocedures en/of onderzoek vermeld. Alleen in uitzonderlijke gevallen (en louter wanneer dit een legitiem doel dient) kunnen persoonlijke kenmerken worden opgenomen, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie en voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.
5e.3 Opdrachtgever en Uitzendonderneming zullen tijdens de sollicitatieprocedure ermee rekening houden dat bepaalde criteria uitsluitend worden gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
a. een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om tijdens het sollicitatieproces op betreffende criteria te toetsen (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
b. resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
c. in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
d. noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Algemeen voorbeeld: Het kan objectief gerechtvaardigd worden dat een vacature voor een functie binnen de politie of een functie als beveiliger een leeftijdsgrens bevat. Een leeftijdsgrens duidt in zijn algemeenheid op leeftijdsdiscriminatie. Het hanteren van een dergelijke leeftijdsgrens ten aanzien van de voornoemde functies dient echter vanzelfsprekend een legitiem doel, te weten de (toekomstige) veiligheid van de uitzendkracht.
5e.4 De Uitzendonderneming en opdrachtgever zullen niet tolereren dat uitzendkrachten op een discriminerende wijze worden bejegend net zoals de Uitzendonderneming niet tolereert dat binnen haar bedrijf wordt meegewerkt aan verzoeken die aanzetten tot discriminatie.
5e.5 Opdrachtgever voldoet aan de vacaturemeldingsplicht ingevolge artikel 8c Waadi alsmede verplichtingen die op de opdrachtgever rusten uit de WOR.
5e.6 Opdrachtgever en de Uitzendonderneming zullen elkaar onverwijld informeren indien de ter beschikking gestelde uitzendkracht niet dan wel onvoldoende functioneert, er onregelmatigheden zijn geconstateerd met betrekking tot de ter beschikking gestelde uitzendkracht dan wel anderszins ontwikkelingen aan de orde zijn die relevant zijn voor de uitvoeren van de inleenovereenkomst tussen de opdrachtgever en de Uitzendonderneming alsmede uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de uitzendkracht.
Artikel 6 Werkprocedure 

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht;
2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-) geen doorgang vindt;
3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt;
2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te Informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9 Functie en beloning

1. Teneinde de uitzendonderneming in staat te stellen een voor de arbeid gekwalificeerde Uitzendkracht te werven/selecteren, alsmede de Uitzendkracht correct te belonen en te informeren, dient de Opdrachtgever, in ieder geval, doch niet uitsluitend, de navolgende informatie aan de uitzendonderneming te verstrekken:
• eventueel op grond van die CAO toe te passen Vakkrachtenregeling;
• functiebeschrijving, de aard van de werkzaamheden en de functie-eisen, waaronder de vereiste mate van zelfstandigheid;
• arbeidsduur (aantal door de Uitzendkracht te werken uren per tijdseenheid);
• vereiste (beroeps)kwalificaties;
• arbeids- en rusttijden;
• beoogde looptijd van de terbeschikkingstelling;
• arbeidsomstandigheden;
• mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan;
• veiligheidsvoorschriften;
• kwaliteits- en hygiëneregelingen;
• hulmiddelen die noodzakelijk zijn bij de uitoefening van de functie:
• de normale arbeidsduur binnen het bedrijf van de Opdrachtgever;
• eventuele verplichte vrije dagen, collectieve vakanties en bedrijfssluitingen;
• eventuele binnen het bedrijf van de Opdrachtgever geldende arbeidsreglementen en/of gedragsregels en/of andere voor de Uitzendkracht relevante regels.
Indien de uitzendonderneming een ten behoeve van de informatieverstrekking ontwikkeld formulier hanteert, is de Opdrachtgever i) gehouden dit formulier te gebruiken, ii) de Uitzendonderneming tijdig de gevraagde informatie te verstrekken en iii) verklaart Opdrachtgever hiermee dat hetgeen op het formulier is vermeld correct is.
2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving;
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en of de Opdrachtgeversbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd;
4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Opdrachtgeversbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen;
5. Als bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan dient opdrachtgever uitzendonderneming hierover te informeren en is uitzendonderneming vanaf 30 december 2019 verplicht om deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe te passen op de uitzendkracht. Wanneer de reisuren of reistijd van de uitzendkracht reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, dan is de regeling bij de opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing. Zowel de Opdrachtgeversbeloning alsmede de vergoeding van reisuren en reistijd, indien en voor zover aanwezig bij opdrachtgever, worden doorbelast aan de opdrachtgever in het opdrachtgeverstarief.
6. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de Opdrachtgeversbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.
7. Uitzendonderneming draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de uitzendkracht en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van uitzendonderneming geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de uitzendkracht. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de uitzendkracht, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan uitzendonderneming alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart uitzendonderneming tegen aanspraken van de uitzendkracht of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. De uitzendonderneming heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Hij neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De opdrachtgever is op grond van de toepasselijk Atw en Arbowet werkgever en verantwoordelijk alsmede aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, ook jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming
2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden;
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd;
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht;
5. De opdrachtgever dient uitzendonderneming periodiek en ieder geval op verzoek van uitzendonderneming te informeren over het functioneren en welzijn van de uitzendkracht(en). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan uitzendonderneming gemeld te worden.
6. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan;
7. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

8. De opdrachtgever voorziet de uitzendkracht van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbowet wordt aangemerkt als werkgever;
2. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW is de Opdrachtgever verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden. Ook dient hij voor het verrichten van de arbeid maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven. De Opdrachtgever dient een en ander te doen in zoverre als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat (ingeleend) personeel schade lijdt;
3. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage;
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden – en uitzendonderneming hiertegen vrijwaren – die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek;
6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. 


Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
Artikel 13 Opdrachtgeverstarief
1. De Opdrachtgever is voor de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht het Opdrachtgeverstarief aan de onderneming verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt.
2. Het Opdrachtgeverstarief staat in directe verhouding tot het aan de Uitzendkracht verschuldigde Opdrachtgeversbeloning volgens de CAO. Het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan de beloning van de vergelijkbare werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever (de zogenoemde Opdrachtgeversbeloning). De Opdrachtgever is eveneens verplicht het Opdrachtgeverstarief aan de onderneming te betalen indien de Uitzendkracht ziek/arbeidsongeschikt en/of geschorst is dan wel betaald verlof heeft opgenomen ofwel in quarantaine moet.
3. Vóór aanvang van de terbeschikkingstelling informeert de Opdrachtgever op basis van artikel 12a Waadi de uitzendonderneming schriftelijk of elektronisch over alle (wijzigingen van) de arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de terbeschikkingstelling conform de CAO, waaronder tenminste het voor de Uitzendkracht geldende:
I. verwachte ingangsdatum;
II. (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling Opdrachtgever;
III. functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling Opdrachtgever (indien beschikbaar);
IV. de omvang van de arbeid en werktijden;
V. (indien van toepassing) vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling.
VI. Voorts informeert de Opdrachtgever de uitzendonderneming over de elementen van de Opdrachtgeversbeloning volgens zijn cao/ beloningsregeling:
VII. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
VIII. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
IX. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk);
X. initiële loonsverhoging (vanaf hetzelfde tijdstip als bij de Opdrachtgever/Opdrachtgever);
XI. onbelaste kostenvergoedingen;
XII. periodieken;
XIII. vergoeding van reisuren en/ of reistijd verbonden aan het werk;
XIV. eenmalige uitkeringen;
XV. thuiswerkvergoedingen.
Indien tussentijds een wijziging optreedt in één van de voornoemde elementen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld mede te delen aan de uitzendonderneming, waarna de uitzendonderneming gerechtigd is haar Opdrachtgeverstarief eenzijdig te wijzigen en Opdrachtgever verplicht is het nieuwe Opdrachtgever te betalen.
4. Indien en voor zover de Uitzendonderneming direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren dan wel incorrecte informatie (over onder meer doch niet uitsluitend de inlenersbeloning en de functies), dan is de Opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, in alsmede buiten een gerechtelijke procedure, volledig aan de Uitzendonderneming te vergoeden. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitzendonderneming tegen en is volledig aansprakelijk voor elke aanspraak, vordering van of eis van dan wel door derden (waaronder doch niet uitsluitend de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP), Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), individuele Uitzendkrachten en Vakbonden en andere derden) en tegen alle schade, boetes, verliezen, kosten, onkosten en betalingen, (transitie)vergoedingen.
5. Indien de Uitzendkracht niet-indeelbaar is in het functiegebouw bij de Opdrachtgever wordt de beloning van de Uitzendkracht vastgesteld aan de hand van gesprekken die door de onderneming worden gevoerd met de Uitzendkracht en Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau, alsmede de sector van beroep of bedrijf waarin de Opdrachtgever werkzaam is en waar werknemers werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies als de Uitzendkracht, tenzij de CAO anders bepaalt.
6. Tariefwijzigingen ten gevolge van een wijziging van de inlenersbeloning, cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.
7. Indien loonsverhogingen met terugwerkende kracht (dus loonsverhogingen bij de Opdrachtgever die worden toegekend met ingang van een tijdstip in het verleden) bij de Opdrachtgever van toepassing zijn en voor de Uitzendkrachten die door de Uitzendonderneming aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld ook gelden, is Opdrachtgever verplicht de Uitzendonderneming onverwijld hiervan op de hoogte te brengen. Indien krachtens de CAO de Uitzendonderneming als gevolg van de terugwerkende kracht van loonverhogingen de inlenersbeloning van de door de Uitzendonderneming ter beschikking gestelde Uitzendkrachten dient aan te passen, is de Uitzendonderneming gerechtigd met terugwerkende kracht het Opdrachtgeverstarief aan te passen. De Opdrachtgever is gehouden het door de Uitzendonderneming aangepaste Opdrachtgeverstarief te betalen.
8. Indien er sprake is van een terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd en partijen geen afspraak hebben gemaakt over de opzegtermijn, dan geldt een opzegtermijn van ten minste tien kalenderdagen, tenzij de Uitzendkracht beschikt over een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan geldt een opzegtermijn van één maand respectievelijk drie maanden.
9. Indien de uitzendonderneming krachtens de CAO de Uitzendkracht inkomensgarantie dient toe de kennen, is de uitzendonderneming gerechtigd de inkomensgarantie door te belasten aan de Opdrachtgever, ongeacht de contractduur, de duur van de werkzaamheden, de arbeidsomvang en ongeacht of de Uitzendkracht wel of niet heeft gewerkt.
10. Indien de Opdrachtgever een beroep kan doen op de door de overheid vastgestelde ‘Regeling onwerkbaar weer’, dan is de Opdrachtgever verplicht de Uitzendonderneming hierover tijdig en schriftelijk (per e-mail) te informeren alsmede alle daarvoor relevante informatie te verstrekken aan de Uitzendonderneming, zodat ook de Uitzendonderneming ervoor kan kiezen deze regeling ook toe te passen op de Uitzendkracht, met inachtneming van de in de CAO en de regeling opgenomen voorwaarden. Het gebruik van de Regeling onwerkbaar weer is een keuzevrijheid van de Uitzendonderneming. Het al dan niet gebruiken van de Regeling onwerkbaar weer door de onderneming, ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting van het Opdrachtgeverstarief aan de onderneming.
11. Cao-partijen bij de CAO zullen aansluiting zoeken bij de CAO PAWW, hetgeen gevolgen heeft voor de door onderneming te betalen premies. De onderneming is gerechtigd eenzijdig het Opdrachtgeverstarief hierop aan te passen, waarna de Opdrachtgever verplicht is dit te voldoen. De onderneming zal de Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen.
12. Er vindt op 1 januari van elk jaar een indexatie plaats van de tarieven met minimaal 1%;
13. Indien de Opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding aan wenst te gaan met de (aspirant-)Uitzendkracht, stelt hij daar de Uitzendonderneming onverwijld schriftelijk van op de hoogte. Onder arbeidsverhouding met de Uitzendkracht wordt verstaan het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst dan wel een overeenkomst van aanneming van werk door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk. Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep verbonden zijn (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel indien de ene een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24b BW). Het is echter de Opdrachtgever niet toegestaan om een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan, indien en voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming niet rechtsgeldig is beëindigd. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht, eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Uitzendonderneming ten laatste met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt. Indien een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever (voor zich, middels en/of voor derden) en de Uitzendkracht tot stand komt, is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd aan de Uitzendonderneming overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Waadi. Deze vergoeding wordt als volgt bepaald: 2.080 uur -/- het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht in het kader van de terbeschikkingstelling x opdrachtgeverstarief x 25%. Onder gewerkte uren wordt in dit kader verstaan; de tijd waarin de uitzendkracht feitelijk werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd wanneer de Opdrachtgever binnen zes maanden nadat een (aspirant-)Uitzendkracht aan de Opdrachtgever is voorgesteld een arbeidsverhouding met de aspirant-Uitzendkracht aangaat. Tevens is de vergoeding verschuldigd indien de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling bij de Opdrachtgever is geëindigd een arbeidsverhouding met de Opdrachtgever aangaat. Indien de Opdrachtgever en de Uitzendonderneming nog geen overeenstemming hadden bereikt over het Opdrachtgeverstarief of kan het bedrag om wat voor reden dan ook niet worden bepaald dan is de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een vergoeding ineens verschuldigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, van 4 keer het gemiddeld aantal uren per week vermenigvuldigd met het bedrijfstarief., De Opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel toepasselijk concurrentiebeding (daaronder tevens begrepen het relatiebeding) in de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming volledig te respecteren. Op verzoek zal de Uitzendonderneming de Opdrachtgever informeren omtrent de inhoud van voornoemd concurrentiebeding. Slechts nadat de vergoeding sub e. dan wel sub g. aan de Uitzendonderneming is voldaan, zal de Uitzendonderneming ontheffing verlenen van het concurrentiebeding, doch alleen jegens de Opdrachtgever. Dit alles voor zover artikel 9a Waadi daar niet aan in de weg staat.

Artikel 14 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten;
2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten;
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de Uitzendonderneming lijdt, indien de opdrachtgever niet op deugdelijke wijze uitvoering geeft aan de verplichtingen in onderhavig lid, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen de bestuurlijke boete op grond van artikel 18b lid 2 Wml. De Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming in dit kader volledig schadeloosstellen.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt;
5. De betaaltermijn van de aan opdrachtgever toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door uitzendonderneming opgegeven bankrekeningnummer;
6. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn;
7. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.
8. De opdrachtgever levert bij uitzendonderneming wekelijks op maandag voor 12.00 uur de gewerkte uren (aantal en werktijden) en de daarop van toepassing zijnde toeslagen aan door middels van een digitaal bestand in een door uitzendonderneming gewenst format via uren@b2works.nl of via een door uitzendonderneming ter beschikking gesteld digitaal systeem.
9. Indien een factuur niet binnen de in lid 5 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, en is de opdrachtgever vanaf dan tot aan de dag der gehele voldoening – zonder dat daar een nadere sommatie of ingebrekestelling voor is vereist – over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. 

10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die uitzendonderneming maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten is ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 150,00- per vordering), tenzij uitzendonderneming aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht ter zake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.
2. Uitzendonderneming zal voldoen aan hetgeen gesteld is in NEN4400-1 norm en geregistreerd zijn bij het SNA.

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde –voor zover nodig en mogelijk- te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming;
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming;
3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 


Artikel 17 Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij -en alsdan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust;
2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust;
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de uitzendonderneming;
4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht. 


Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wav ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 Wav, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/m 3 van de WID, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerdergenoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 19 Persoonsgegevens

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen alle persoonlijke gegevens van een uitzendkracht die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de AVG behoorlijk en zorgvuldig verwerken.
2. De opdrachtgever verlangt geen persoonsgegevens van uitzendonderneming die uitzendonderneming op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtg3ever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de door uitzendonderneming aan opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens.
3. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem verwerkte Persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt en voor welke duur.
4. Opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming tegen vorderingen van derden inzake schending van de rechten van deze derden als gevolg van verwerking van Persoonsgegevens door opdrachtgever.
5. Opdrachtgever stelt uitzendonderneming te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG.
6. In geval van een beveiligingsincident (een daadwerkelijke, verwachte of vermoedelijke schending van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen welke leidt tot onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang tot gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens) zal de opdrachtgever de uitzendonderneming onverwijld op de hoogte stellen, maar uiterlijk 12 uur nadat de opdrachtgever zich bewust is van een dergelijk beveiligingsincident. De in dit lid vermelde kennisgeving aan de uitzendonderneming omvat in ieder geval (i) de aard en de omvang van de Inbreuk (en de getroffen Persoonsgegevens) en (ii) de door Verwerker genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen om de Inbreuk te (doen) beëindigen dan wel door (ongewijzigd) negatieve gevolgen van de Inbreuk te beperken.
7. Zodra de opdrachtgever op de hoogte is van een beveiligingsincident, moet de opdrachtgever alle noodzakelijke en passende maatregelen nemen om de gevolgen van het beveiligingsincident te onderzoeken, te reduceren en te herstellen en waar van toepassing de uitzendonderneming helpen ervoor te zorgen dat zij kan voldoen aan de Privacywetgeving en eventuele wettelijke en/of contractuele verplichtingen (zoals verplichtingen om derden in kennis te stellen, inclusief toezichthouders en betrokkenen) in verband met het beveiligingsincident.
8. De Opdrachtgever zal de uitzendonderneming binnen 24 uur in kennis stellen, tenzij uitdrukkelijk door toepasselijke wetgeving verboden, in geval van i) een klacht in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ii) een verzoek, vraag of bevel tot de productie, verwerking of toegang tot persoonsgegevens, of iii) verzoeken van betrokkenen, waaronder verzoeken tot toegang, rectificatie, blokkering van verwerking van persoonsgegevens, data-overdraagbaarheid en soortgelijke verzoeken.

Artikel 20 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.

Artikel 21 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving;
2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap;
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht. 


Artikel 22 Verplichtingen met betrekking tot de Waadi

1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Waadi en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is;
2. De opdrachtgever, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Waadi en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming. 


Artikel 23 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing;
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd. 


Artikel 24 Slotbepaling

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
2. Afwijken en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden indien deze schriftelijk door beide partijen worden aangegaan.

svg image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij B2Works werken we met mensen. Zij zijn ons grootste kapitaal.

Lees meer