De geboden informatie op de website en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolkomenheden bevat of door verloop van tijd zal verouderen. B2Works B.V. kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. B2Works B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

© 2024 B2Works B.V.
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij B2Works B.V. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van B2Works B.V.

svg image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij B2Works werken we met mensen. Zij zijn ons grootste kapitaal.

Lees meer